За нас

img_1347

Български

Бургаската художествена галерия е една от най-старите в страната. Намира се в бившата еврейска синагога – забележителен архитектурен паметник на града, строена в 1905-1910 г. от италианския архитект Рикардо Тоскани. Началото й се поставя с общото участие на видни бургаски общественици, художници и културни дейци. На 7 април 1947 г. „Картинна галерия и музей“ е тържествено открита в Борсовия салон на Търговската камара. Наличният фонд на галерията тогава е 58 картини и 6 скулптури, но броят на творбите се увеличава от редица общи и самостоятелни изложби. От септември 1966 г. Художествената галерия се устройва в сградата на специално преустроената за целта еврейска синагога. До 1952 г. Галерията се обогатява с нови 85 художествени произведения, между които картини на: Владимир Димитров-Майстора, Димитър Гюдженов, Илия Петров. Наред с това са направени и над 20 изложби.

Днес експозицията, разположена на три етажа, представя най-доброто от своите фондове, състоящи се от около 2000 творби – живопис, скулптура, графика. Централно място е отделено на картините на Бенчо Обрешков, Цено Тодоров, Никола Маринов, Златю Бояджиев, Стоян Велев, Мара Цончева, Асен Василев, Дечко Узунов, Васил Стоилов, Светлин Русев, Георги Божилов, Димитър Киров, Атанас Яранов, Енчо Пиронков, Йоан Левиев. Изложбената зала на втория етаж представя постиженията на бургаските художници от началото на века до днес. Тук са творбите на Генчо Митев, Тодор Карасимеонов, Павел Вълков, Петко Задгорски, Панайот Панайотов, Георги Баев, Стоян Цанев, Виолета Масларова, Ненко Токмакчиев, Кирил Симеонов, Райна Рачева, Боидар Калъчев, Живко Иванов, Иван Бахчеванов, Красимир Зинин, Светозар Бенчев и др. Бургаската морска тематика в картините на художниците създава неповторима атмосфера и стил.

Гордост за галерията е Странджанската икона сбирка, датирана от XVII до началото на XX век.Тя показва специфичния облик на духовната култура в този край, запазил националната си самобитност при тежки исторически условия. Открояват се иконите „Св. Илия“ – XVII в., „Йоан Кръстител“ – XVII в., „Св. Георги“ – XVIII в., „Св. Модест“ – XVIII в., „Св. св. Константин и Елена“ – XVIII в., „Богородица Одигидрия“ – XVII в. и др. Разчетени са имената на иконописците: Захари Зограф, Димитър Зограф, Йоан Зограф от Ахтопол, Сократ Георгиев от Созопол, Тодор Зограф от Хиос, Никола Зограф от Одрин.

Днес Бургаската художествена галерия е важен културен център на града. Тук се провеждат редица беседи, творчески срещи, рецитали, камерни концерти.

Работно време: Понеделник – Петък, 10-12 / 14-18 ч.
Почивни дни: Събота и Неделя

Виж електронния вариант на каталога
на БХГ „Петко Задгорски“
(pdf)

Виртуална обиколка на Зала 1: Съвременно българско изкуство (YouTube)

Виртуална обиколка на Зала 2:
Бургаски художници
(YouTube)

Виртуална обиколка на Зала 3: Икони (YouTube)


img_1369

English

The Art Gallery of Bourgas ranks among one of the oldest in Bulgaria. It is located in the former Jewish synagogue, a remarkable architectural monument built in the period from 1905 to 1910 by Ricardo Toscani, an Italian architect. It was originally founded in 1945 with the joint participation of prominent public figures, artists and artistic circles. „The Picture Gallery and Museum“ was ceremoniously opened in the Stock Exchange Hall of the Chamber of Commerce on April 7th,1947. At that time the inventory of the Gallery comprised 58 paintings and 6 sculptures. In the years that followed, the number of art objects increased considerably from numerous individual and joint exhibitions. From September 1966 on, the Art Gallery was permenantly set up in the building of the Jewish synagogue which had been revamped for that purpose accordingly.

Nowadays, the exhibition is set up on three floors and displays the best of its treasure stock comprising more than 2500 works of art – paintings , sculptures and line art. The central place is allotted to the pictures of Bencho Obreshkov, Tzeno Todorov, Nikola Marinov, Zlatyu Boyadjiev, Stoyan Velev, Mara Tzoncheva, Assen Vassilev, Dechko Uzunov, Vassil Stoilov, Svetlin Roussev, Georgi Bozhilov, Dimitar Kirov, Atanas Yaranov, Encho Pironkov, Yoan Leviev, etc.The exhibition hall on the second floor displays the achievements of Bourgas artists throughout this century. Here one can find the works of Gencho Mitev, Pavel Valkov, Petar Zadgorski, Georgi Baev, Kiril Simeonov and many others. The seascape of Bourgas reflected in their pictures creates a unique atmosphere and style of expression.

The Art Gallery boasts a most valuable icon collection from the Strandja Mountain, dating from the 15th century to the beginning of the 20th century. The icon collection displays the idiosyncratic nature of the spiritual life and culture in that region, which has preserved its national originality under severe historical conditions. The icons of St. Ilija (17th c.), John the Baptist (17th c.), St. George (18th c.), Bogoroditza Odigidria (17th c.) stand out among many others. The names of several iconographers have been deciphered – Zakhary Zograph, Dimitar Zograph, Socrat Georgiev, Nikola Zograph from the town of Odrin, Todor Zograph from Hios …

Today the Art Gallery of Bourgas is an important cultural centre of the city. It is a popular venue for delivering lectures, holding meetings with famous artists, recitals, chamber concerts, etc. It boasts a good number of visitors, both from the country and abroad.

Working hours: Monday – Friday, 10-12 / 14-18.
Saturday and Sunday: Closed

See the online catalogue (pdf)

Virtual walk in Exhibition hall 1: Contemporary Bulgarian Art (YouTube)

Virtual walk in Exhibition hall 2:
Burgas Artists
(YouTube)

Virtual walk in Exhibition hall 3: Icons (YouTube)


Advertisements
Публична on 28 октомври, 2008 at 10:21 pm  2 Коментари  

The URI to TrackBack this entry is: https://bourgasart.wordpress.com/about/trackback/

RSS feed for comments on this post.

2 КоментариВашият коментар

  1. MERVEILLEUSEMENT!

  2. Hello
    i have an painting of (Георги Баев ) interested ?


Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: